Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid voorbereid en samengesteld op basis van betrouwbare en actuele bronnen alsmede door derden aangeleverde gegevens.

Dronten Marketing verleent u hierbij toegang tot de website drontengeeftjederuimte.nl. Zij publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die zijn verstrekt ‘zoals zij zijn’, zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze website aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

Deze website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de exploitant gecorrigeerd zullen worden naar exploitants goeddunken. Ook wordt de informatie op deze website regelmatig bijgewerkt. De exploitant behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in alle informatie (teksten en beelden) die op deze website is gepubliceerd.

Een aantal hyperlinks op deze website leidt naar websites die door derden worden onderhouden, waarover Dronten Marketing geen zeggenschap heeft. Dronten Marketing geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze websites. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat Dronten Marketing de inhoud daarvan onderschrijft.

Dronten Marketing noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.

Foto's op www.drontengeeftjederuimte.nl mogen niet zonder toestemming van Dronten Marketing worden gebruikt, gedownload, gedupliceerd of anderszins. Foto's en afbeeldingen op deze website zijn afkomstig van onder andere de volgende organisaties en natuurlijke personen: Fotostudio Wierd, Louise van de Broek, Gert Buchner, Voga Media, Studio Windtkracht, Flinder reclamestudio, Mudmasters, Landgoed Roggebotstaete, Walibi en diverse andere fotografen en aanbieders van beeldmateriaal.

Fotografie en de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG)
Onder het beeldmateriaal bevinden zich portretten en dat zijn altijd persoonsgegevens. Dronten Marketing baseert zich voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de AVG grondslag van het gerechtvaardigd belang. De foto’s die op de website, op social media en in nieuwsbrieven worden gepubliceerd, worden gebruikt voor journalistieke (dan wel artistieke) doeleinden. Als organisatie wil Dronten Marketing namelijk informatie delen over de regio. Bij de selectie van de foto’s wordt er door de organisatie een privacy-afweging gemaakt. Mocht u ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kunt u een verzoek tot verwijdering indienen via info@drontengeeftjederuimte.nl.